НҮҮРС ХАТУУ ТҮЛШНИЙ ШИНЖИЛГЭЭ

 

Дээж бэлтгэл

Дээж бэлтгэл нь анхдагч дээжийг төлөөлөхүйц нэгэн жигд, нунтаг дээж бий болгох.

Дэлгэрэнгүй
 

Коксжих чанарын шинжилгээ

Коксжих чанарын үзүүлэлтүүд нь хагас үйлдвэрлэлийн процессыг урьдчилан тооцоход ашиглагдана.

Дэлгэрэнгүй
 

Техникийн шинжилгээ

Анхдагч дээжийн чанарын үзүүлэлт болон түүний өөрчлөгдөх зүй тогтол, нүүрсний төрлийн мэдээллийн үндэс.

Дэлгэрэнгүй
 

Физик Механикийн туршилт

Хагас үйлдвэрлэлийн болон үйлдвэрлэлийн дамжлагыг урьдчилан тооцоолоход ашиглагддаг.

Дэлгэрэнгүй
 

Нягтын шинжилгээ

Бүхэллэгийн нягт болон харьцангуй бодит нягтын шинжилгээ нь нүүрсний нөөц тооцоолоход хэрэглэгддэг.

Дэлгэрэнгүй
 

Нарийвчилсан шинжилгээ

Хатуу түлшний найрлага болон физик шинж чанарын талаарх илүү нарийвчилсан дүгнэлт гаргадаг.

Дэлгэрэнгүй