Posts

ALS Global корпорациас гаргасан ирээдүйн 5 жилийн стратеги төлөвлөгөөг нийт ажилтнууддаа танилцууллаа.

ALS Global корпораци нь 5 жилийн хугацааны давтамжтайгаар ирээдүйн алсын хараа болон зорилго, зорилтоо тодорхойлон стратеги төлөвлөгөөгөө гаргадаг билээ. Үүний дагуу өнгөрсөн 5 жилийн ажлаа дүгнэж мөн ирэх 2022 оноос 2027 он хүртэлх стратеги төлөвлөгөөг ALS Global корпорацийн Монгол улс дахь салбар АЛС Групп ХХК нь нийт ажилтнууддаа танилцууллаа.

No Comments :