ОЛОН ЭЛЕМЕНТИЙН ШИНЖИЛГЭЭ

 

Индукцийн холбоост плазмын спектроскопийн (ICP -AES ) шинжилгээ

 

Рентгенфлуоресценци (XRF )-ийн шинжилгээ

 

Төмрийн хүдрийн шинжилгээ, туршилт